QUẢN LÝ KHO THÔNG MINH VÀ TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC BẰNG MÃ VẠCH Cung cấp một giải pháp truy nguyên nguồn gốc theo thời gian thực, từ sản xuất đến tiêu thụ
  • Số hóa nguyên vật liệu, thành phẩm bằng barcode 1D hoặc 2D 
  • Tổ chức và quản lý kho theo vị trí lưu kho gọi là 'Bin location'
  • Phần mềm thông minh kết hợp giữa barcode, bin location và quy trình quản lý
  • Tối ưu hóa quản trị kho, thực hành tốt FIFO
Hotline (028)-62600789